Подршка коју општина пружа инвеститорима

Подстицајна средства, која привредним субјектима и физичким лицима стоје на располагању на локалном и нивоу РС, доприносе бољем функционисању привреде, нарочито у условима кризе. Инвeститoримa пружaмo брojнe пoвoљнoсти при инвeстирaњу и дoбиjaњу свих пoтрeбних дoзвoлa и дoкумeнaтa штo значајно oлaкшaвa улaгaњe и пoчeтaк успjeшнoг пoслoвaњa.

Субвенције за запошљавање нових радника са подручја општине Станари.

 • Да су регистровани за обављање дјелатности на подручју општине Станари
 • Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса, у складу са законом,
 • Да је лице за које се тражи субвенција незапослено,
 • Да над њим није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,
 • Да у финансијском извјештају немају исказан губитак,
 • Да не запошљавају лица којима је код истог послодавца престао радни однос у посљедњу годину дана,
 • Да подносилац захтјева у посљедње 3 године није одјављивао и поново пријављивао било коју дјелатност,
 • Да лице за које се тражи субвенција има пребивалиште на подручју општине Станари најмање 6 мјесеци прије момента заснивања радног односа и за вријеме трајања рока од 48 мјесеци,
 • Да послодавац мора да запосли најмање 10 нових радника
 • ПОДСТИЦАЈ 1
  Субвенција у висини од 10 000 КМ за заошљавање незапослених лица са ВСС/ВШС
 • ПОДСТИЦАЈ 2
  Субвенција у висини од 6 000 КМ за запошљавање незапослених лица са ССС/ВКВ/КВ/НК
 • За особе са инвалидитетом износ подстицаја се увећава за 30%
 • Субвенције послодавцу за ново запошљавње дозначавају се по пријему радника у радни однос у висини од:
  • 30 % одобрених средстава,
  • 20 % након 6 мјесеци,
  • 30% након 12 мјесеци,
  • 20% након 18 мјесеци