Према еколошко – вегетацијској рејонизацији БиХ подручје општине Станари се налази у припанонској области, односно сјеверно-босанском подручју. У педолошком смислу ријеч је о изузетно хетерогеном простору, како са аспекта педогенетских фактора, тако и са аспекта досадашњих антропогенетских утицаја.

У питању је подручје величине око 161 километар квадратни које је највећим дијелом брежуљкастих предјела, надморске висине најниже коте 138 метара до највише 343 метра, испресијецано мањим воденим токовима (Укрина, Радња, Остружња и Илова).

Најзаступљеније је пољопривредно и рудно земљиште. Овај простор је у саставу сточарско-ратарско-воћарско-виноградарског региона. Подручје општине Станари са надморском висином од 138 до 343 метра има еколошке услове који одговарају развоју пољопривреде. Умјерено-континентална клима уз повољну конфигуарцију земљишта ствара услове за развој пољопривредне производње.